Voorwaarden en kennisgevingen voor de website van Expedia, Inc.

Meest recente revisie: 21/12/2020

Overeenkomst tussen klant en Expedia, Inc.

Deze website wordt u, de klant, aangeboden door Expedia, Inc., gevestigd op 1111 Expedia Group Way West, Seattle, WA 98119, VS, op voorwaarde dat u zonder verdere wijzigingen de voorwaarden en kennisgevingen accepteert die hierin worden vermeld. Door deze website te gebruiken geeft u aan dat u akkoord gaat met alle voorwaarden en kennisgevingen. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, bent u niet bevoegd om deze website te gebruiken.

Expedia kan op elk gewenst moment deze gebruiksvoorwaarden wijzigen en door deze website te blijven gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met de bijgewerkte gebruiksvoorwaarden.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Als voorwaarde voor het gebruik van deze website garandeert u dat (i) u ten minste 18 jaar oud bent; (ii) u wettelijk bevoegd bent om bindende verbintenissen aan te gaan; (iii) u deze website in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden zult gebruiken; (iv) u deze website alleen zult gebruiken om rechtsgeldige reserveringen te maken voor uzelf of voor een andere persoon waarvoor u wettig verbintenissen mag aangaan; (v) u deze andere personen op de hoogte zult stellen over de voorwaarden die van betrekking zijn op de reserveringen die u namens hen hebt gemaakt, met inbegrip van alle regels en restricties die door de leverancier dienaangaande zijn opgelegd; (vi) alle informatie die u via deze website verstrekt, accuraat, actueel en volledig is, en (vii) u, als u over een Expedia-account beschikt, de accountgegevens veilig zult bewaren en u volledig verantwoordelijk bent voor het gebruik van dit account door uzelf of door andere personen. We behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht aan iedereen de toegang tot deze website en de services die we aanbieden, te ontzeggen, op elk gewenst en voor elke reden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schending van deze gebruiksvoorwaarden.

ONGEOORLOOFDE ACTIVITEITEN

De inhoud en informatie op deze website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de prijs en beschikbaarheid van reisservices), alsmede de infrastructuur die wordt gebruikt om deze inhoud en informatie te leveren, is eigendom van ons of van onze leveranciers en providers. Hoewel u op beperkte schaal kopieën mag maken van uw reisschema (en van verwante documenten) voor reizen of services die geboekt zijn via deze website, gaat u ermee akkoord niet op een andere wijze enigerlei informatie, software, producten of services die van of via deze website zijn verkregen, te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, licenties ervoor te verlenen, overdragen, verkopen, door te verkopen of afgeleide producten hiervan te maken. Bovendien gaat u er mee akkoord om niet:

i. deze website of de inhoud ervan te gebruiken voor commerciële doeleinden;

ii. een speculatieve, valse of frauduleuze reservering te maken of een reservering te maken met het oog op verwachte vraag;

iii. de inhoud of informatie op deze website te monitoren of te kopiëren met behulp van een robot, spider, scraper of een andere geautomatiseerde methode of een handmatig proces, voor welk doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming;

iv. de beperkingen te schenden in de headers ter uitsluiting van robots op deze website of de maatregelen te omzeilen die worden gebruikt om de toegang tot de website te voorkomen of te beperken;

v. actie te ondernemen die, naar ons inzicht, een onredelijke of buitenproportionele belasting vormt of kan vormen van onze infrastructuur;

vi. een diepe koppeling (deep-link) te maken met enig deel van deze website (met inbegrip van, zonder beperkingen, de inkoop van reisservices) voor enig doel, zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming; of

vii. enig deel van de website te "framen", "spiegelen" of op een andere wijze in te bouwen zonder onze voorafgaande, schriftelijke toestemming.

viii. Als uw boeking of account tekenen van fraude, misbruik of verdachte activiteiten vertoont, kan Expedia alle boekingen annuleren die met uw naam, e-mailadres of account samenhangen, en alle bijbehorende Expedia-accounts sluiten. Als u frauduleuze handelingen hebt verricht, behoudt Expedia zich het recht voor om alle noodzakelijk gerechtelijke stappen te ondernemen en kunt u aansprakelijk worden gesteld voor financiële verliezen van Expedia, met inbegrip van juridische kosten en verdere schadevergoedingen. Als u de annulering van een boeking of het blokkeren of sluiten van een account betwist, neemt u contact op met de klantenservice van Expedia.

PRIVACYBELEID

Expedia, Inc. staat voor de bescherming van uw privacy. Klik hier om ons huidige privacybeleid te lezen, dat ook geldt voor het gebruik van deze website, zodat u weet wat we doen: http://www.expedia.nl/lp/lg-privacy 

RECENSIES, OPMERKINGEN, FOTO’S EN ANDERE BIJDRAGEN

We stellen uw mening op prijs. Wees u ervan bewust dat u door een bijdrage te leveren aan deze website via e-mail, berichten op de website of op een andere manier, met inbegrip van hotelrecensies, andere recensies vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën en dergelijke in een bijdrage (gezamenlijk "bijdragen" genoemd), aan Expedia, Inc., zijn dochterondernemingen en gelieerde bedrijven (gezamenlijk de "Expedia bedrijven" genoemd) en aan gelieerde partners die dezelfde merken en/of gekoppelde websites gebruiken, via welke we de services aanbieden (gezamenlijk "aan Expedia gelieerde ondernemingen" genoemd), een niet-exclusief, royalty-vrij, altijddurend, overdraagbaar en niet-herroepbaar recht verleent, waarvoor sub-licenties kunnen worden verstrekt, om (a) dergelijke bijdragen te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, vertalen, distribueren, publiceren en openbaar weer te geven en te vertonen en om hier afgeleide producten van te maken, overal ter wereld, in alle media, voor zover nu bekend en op een later tijdstip ontworpen; en (b) de naam te gebruiken die u hebt opgegeven in verband met een dergelijke bijdrage. U erkent dat de Expedia bedrijven en/of de aan Expedia gelieerde ondernemingen naar eigen inzicht ervoor kunnen kiezen een verwijzing naar u op te nemen bij uw opmerkingen of recensies (bijvoorbeeld door uw naam en woonplaats te vermelden bij een recensie die u hebt ingediend) en dat dergelijke bijdragen mogen worden gedeeld met partner leveranciers. U verleent de Expedia bedrijven het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen elke persoon of entiteit die inbreuk maakt op uw rechten of de rechten van de Expedia bedrijven met betrekking tot de bijdragen. Voor zover wettelijk toegestaan, doet u hierbij uitdrukkelijk afstand van alle ‘morele rechten’(inclusief het recht op naamsvermelding) die mogelijkerwijs vervat zijn in uw bijdragen en stemt u ermee in dat u geen bezwaar heeft tegen publicatie, gebruik, wijziging, verwijdering of exploitatie van uw bijdragen door ons, Expedia bedrijven, aan Expedia gelieerde ondernemingen of door andere van onze partners of licentienemers. U erkent en gaat ermee akkoord dat de bijdragen niet-vertrouwelijk en niet aan eigendomsrechten gebonden zijn. We nemen geen verantwoordelijkheid en accepteren geen aansprakelijkheid voor bijdragen die door u zijn ingediend. We hebben geen verplichting om uw opmerkingen te publiceren. We behouden ons het recht voor om naar ons eigen inzicht te bepalen welke opmerkingen worden gepubliceerd op de website. Indien u niet instemt met deze gebruiksvoorwaarden, wordt u verzocht geen bijdragen te leveren. Van tijd tot tijd kunnen we proberen klanten te stimuleren om recensies over hotels te schrijven (bijvoorbeeld door kortingsbonnen voor hotels, deelname aan lotingen en dergelijke aan te bieden). Omdat we het belangrijk vinden dat de hotelrecensies onbevooroordeeld en eerlijk zijn, worden deze stimulerende maatregelen toegekend ongeacht of de hotelrecensie positief of negatief is.

U bent volledig verantwoordelijk voor de inhoud van uw bijdragen (met name voor, maar niet beperkt tot, de recensies die u op deze website plaatst). U mag de volgende zaken niet op deze website plaatsen of vanaf deze website verzenden: (i) alle onrechtmatige, bedreigende, lasterlijke, obscene, pornografische of andere materialen of inhoud waardoor publicatierechten en/of de privacy worden geschonden of waardoor enige wet wordt geschonden; (ii) alle commerciële materialen of inhoud (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fondsenwervende artikelen, advertenties of marketingmateriaal voor goederen of services); en (iii) alle materialen of inhoud waardoor inbreuk wordt gemaakt op het copyright, handelsmerk, patentrecht of ander eigendomsrecht van derden of waardoor deze rechten wederrechtelijk worden toegeëigend of geschonden. U bent alleen aansprakelijk voor de schadevergoeding die het gevolg is van een schending van de voorgaande beperkingen of voor enige andere schade die het gevolg is van de plaatsing van uw bijdrage op deze website. U erkent dat Expedia, Inc. zijn rechten (bijvoorbeeld gebruiken, publiceren, verwijderen) mag uitoefenen op alle inhoud die u hebt ingediend, zonder u daarvan in kennis te stellen. Als u meer dan één recensie indient voor hetzelfde hotel/reisproduct, wordt uitsluitend de meest recente bijdrage mogelijk gebruikt.

Alle geplaatste bijdragen zijn onderworpen aan onze Community Guidelines. Geplaatste foto’s zijn daarnaast onderworpen aan onze Fotobijdrage Richtlijnen, zoals hieronder weergegeven

Alle foto’s die u plaatst moeten aan de volgende vereisten voldoen:

• On topic - alle foto's moeten betrekking hebben op de accommodatie, het restaurant, de locatie of algemene reiservaringen.

• Maatschappij/ familie vriendelijk – 
o Plaats geen foto's of materialen die illegaal, obsceen, pornografisch, godslasterlijk, vulgair, aanstootgevend of beledigend zijn.
o Plaats geen foto's of materialen die de privacy of enig persoonlijk recht van een persoon of entiteit schenden.
o Plaats geen foto's of informatie over kinderen of over derden zonder hun toestemming (of toestemming van hun ouders in het geval van een kind jonger dan 18 jaar).
o Kinderen onder de 18 jaar mogen geen foto's of ander materialen plaatsen.

• Origineel - U kunt alleen uw eigen foto’s plaatsen. Plaats geen foto’s van een andere bron (persoonlijk of commercieel). Plaats geen foto’s die inbreuk maken op auteursrechten, merkrechten of andere eigendomsrechten van enige derde partij.

• Niet-commercieel – Plaats geen foto’s die logo's, branding, promotionele materialen, of enige andere inhoud bevatten die bestemd zijn voor commerciële doeleinden.

• Geen schadelijke bestanden –Plaats geen foto’s die virussen of andere schadelijke codes bevatten die ofwel bedoeld zijn schade aan te brengen aan de computers en systemen van Expedia en / diegenen die er gebruik van maken, dan wel die dergelijke schade tot gevolg kunnen hebben.

Expedia claimt geen betrokkenheid bij of goedkeuring aan de foto’s die eindgebruikers op onze sites plaatsen.

Het beleid van Expedia ten aanzien van de claims van derden dat de inhoud van de website, met inbegrip van de inhoud van de bijdragen, een inbreuk vormt op de copyrights die eigendom zijn van deze derden, kunt u vinden in de sectie Claims van copyrightschending hieronder.

Het hulpprogramma Google® Translate wordt u aangeboden op deze website om bepaalde inhoud te vertalen, zoals door de gebruiker aangeleverde hotelrecensies. Het hulpprogramma Google® Translate maakt gebruik van een geautomatiseerd proces om tekst te vertalen en dit kan onnauwkeurigheden tot gevolg hebben. U kunt het hulpprogramma Google® Translate volledig voor uw eigen risico gebruiken. Expedia, Inc. geeft geen garanties, beloften of verzekeringen ten aanzien van de nauwkeurigheid van de vertalingen die door Google® Translate worden geleverd

Vrijwaring van aansprakelijkheid

De luchtvaartmaatschappijen, accommodatie-aanbieders en andere leveranciers die reisdiensten of andere diensten aanbieden voor de bedrijven van Expedia zijn onafhankelijke opdrachtnemers en geen agenten of medewerkers van de bedrijven of dochterondernemingen van Expedia. De aansprakelijkheid van Expedia Inc. met betrekking tot deze websitevoorwaarden, -bepalingen en -kennisgevingen wordt uiteengezet in Artikel 7 van de Voorwaarden & Bepalingen voor boekingen https://www.expedia.nl/lp/lg-general-booking-conditions?langid=1043 waarnaar in deze websitevoorwaarden, -bepalingen en -kennisgevingen wordt verwezen.

Vrijwaring

U stemt ermee in de Expedia bedrijven, de aan Expedia gelieerde ondernemingen en/of hun respectieve leveranciers en hun functionarissen, directie, medewerkers en agenten te vrijwaren van claims, rechtszaken, eisen, herstelbetalingen, verliezen, schades, boetes, sancties of andere kosten of uitgaven van elke aard, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke juridische en accountant vergoedingen, die door derden in rekening worden gebracht als gevolg van:

a. uw schending van deze Voorwaarden en kennisgevingen voor de website of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen;

b. uw overtreding van de wet of de rechten van derden; of

c. uw gebruik van deze website.

Geen onwettig of ongeoorloofd gebruik

Als voorwaarde voor uw gebruik van deze website garandeert u Expedia, Inc. dat u deze website niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is of niet geoorloofd is op basis van deze voorwaarden en aantekeningen.

Koppelingen naar sites van derden

Deze website kan koppelingen (hyperlinks) bevatten naar websites van andere partijen dan Expedia, Inc. Deze hyperlinks worden uitsluitend ter referentie aangeboden. Expedia, Inc. heeft geen zeggenschap over deze websites en is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud of uw gebruik ervan. Het feit dat Expedia, Inc. hyperlinks naar deze websites heeft opgenomen, impliceert geen goedkeuring van het materiaal op deze websites of enige connectie met de exploitanten.

Beschikbare software op deze website

Alle software die kan worden gedownload vanaf deze website ("software") of via de appstore van uw mobiele apparaat, met inbegrip van de mobiele Expedia-toepassing (de “mobiele toepassing”), is werk van de Expedia bedrijven en/of de respectieve leveranciers waarop copyright berust. Uw gebruik van deze software valt onder de voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers, indien aanwezig, die wordt meegeleverd of onderdeel uitmaakt van de software ("licentieovereenkomst"). U mag software waarbij een licentieovereenkomst wordt meegeleverd of die deze bevat, pas installeren of gebruiken nadat u akkoord gaat met de voorwaarden van de licentieovereenkomst. Voor alle software die gedownload kan worden via deze website en die niet is voorzien van een licentieovereenkomst, bieden wij u, de gebruiker, bij deze een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om deze software en/of de mobiele toepassing te downloaden, installeren en gebruiken voor het bekijken en gebruiken van deze website en/of voor toegang tot de inhoud en de informatie in de mobiele toepassing (met inbegrip van, zonder beperking, de prijsinformatie en beschikbaarheid van reisservices) in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden en voor geen andere doeleinden.

Let op: alle software, met inbegrip van, zonder beperking, alle HTML-code en Active X-besturingselementen op deze website, zijn eigendom van de Expedia bedrijven, de aan Expedia gelieerde ondernemingen en/of hun respectieve leveranciers en worden beschermd door copyrightwetgeving en internationale verdragen. Reproductie of re-distributie van de software is uitdrukkelijk verboden en kan zware civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties tot gevolg hebben. Overtreders zullen zo zwaar mogelijk worden vervolgd.

ZONDER BEPERKING VAN HET BOVENSTAANDE IS HET KOPIËREN OF REPRODUCEREN VAN DE SOFTWARE OP EEN ANDERE SERVER OF LOCATIE MET ALS DOEL VERDERE REPRODUCTIE OF RE-DISTRIBUTIE EXPLICIET VERBODEN. DE SOFTWARE IS UITSLUITEND GEGARANDEERD VOOR ZOVER VERMELD IN DE VOORWAARDEN VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST.

Uw mobiel apparaat moet zijn verbonden met internet om de mobiele toepassing naar behoren te laten werken. U bent zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van de internetverbinding voor uw apparaat en u bent ook verantwoordelijk voor de betaling van alle kosten die uw serviceprovider eventueel in rekening brengt die het gevolg zijn van het verzenden en ontvangen van gegevens door de mobiele toepassing (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele roamingkosten). Zoals verder is beschreven in ons privacybeleid, verzendt de mobiele toepassing automatisch een kleine hoeveelheid gegevens betreffende het gebruik van de mobiele toepassing, de inhoud die u gebruikt en de technische fouten of problemen die mogelijk optreden tijdens het gebruik van de mobiele toepassing.  Door de mobiele toepassing te gebruiken, geeft u aan dat u kennis heeft van, akkoord gaat met en toestemt in het automatisch verzamelen van deze gegevens.

U erkent dat de software en de begeleidende documentatie en/of technische informatie vallen onder de geldende exportwetgeving en -regulering van de Verenigde Staten. U gaat ermee akkoord de software niet te exporteren of opnieuw te exporteren, direct of indirect, naar landen waaraan de V.S. exportrestricties heeft opgelegd.

FUNCTIE VOOR VALUTAOMREKENING

Als de website over een functie voor valutaomrekening beschikt, zijn de volgende voorwaarden van toepassing: Wisselkoersen zijn gebaseerd op verschillende, openbaar beschikbare bronnen en dienen uitsluitend te worden gebruikt als richtlijn. De koersen worden niet gecontroleerd op accuratesse en de werkelijke koersen kunnen verschillen van de opgegeven koersen. De wisselkoersen worden niet elke dag bijgewerkt. Controleer de datum op de functie voor valutaomrekening voor de dag waarop de koersen voor het laatst zijn bijgewerkt. De informatie die door deze toepassing wordt verstrekt, wordt geacht correct te zijn, maar de Expedia bedrijven, de aan Expedia gelieerde ondernemingen en/of hun respectieve leveranciers staan niet garant voor de accuratesse. Wanneer u deze informatie gebruikt voor financiële doeleinden, adviseren we u om een gekwalificeerde professional te raadplegen om de accuratesse van wisselkoersen te verifiëren. We autoriseren het gebruik van deze informatie niet voor enig ander doel dan uw persoonlijk gebruik en het is expliciet verboden om deze informatie door te verkopen, te re-distribueren of voor commerciële doeleinden te gebruiken.

BANK- EN CREDITCARDKOSTEN

Sommige banken en creditcards brengen kosten in rekening voor internationale transacties. Als u een boeking plaatst van buiten het Verenigd Koninkrijk met een creditcard uit het Verenigd Koninkrijk, kan de bank het betalingsbedrag converteren naar uw lokale valuta en hiervoor conversiekosten in rekening brengen. Dit houdt in dat het bedrag dat op uw creditcard- of bankafschrift staat, wordt weergegeven in uw lokale valuta en dat het daardoor een ander bedrag is dan het bedrag dat op de pagina met het factuuroverzicht voor de reservering op de website staat. Bovendien kunnen transactiekosten in rekening worden gebracht, als de bank die de creditcard heeft uitgegeven zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevindt. Het boeken van internationale reizen kan worden gezien als een internationale transactie door de bank of het creditcardbedrijf, omdat Expedia, Inc. uw betaling kan doorgeven aan een internationale leverancier van reizen. De wisselkoers en de kosten voor internationale transacties worden uitsluitend door uw bank bepaald op de dag waarop zij de transactie verwerken. Als u vragen hebt over deze kosten of de wisselkoers die wordt toegepast op uw boeking, neemt u contact op met uw bank.

COPYRIGHT EN HANDELSMERKEN

Alle inhoud van deze website zijn © 2020 Expedia, Inc. Alle rechten voorbehouden. Expedia, Inc. is niet verantwoordelijk voor inhoud op websites die worden geëxploiteerd door andere partijen dan Expedia, Inc. Expedia, Expedia.com, ASAP A Sudden Amazing Price, Elite Plus, Expedia ASAP, Expedia Local Expert, Expedia Rewards, Expedia Secret Saver, Expedia!Fun, Expedia QuickConnect, Expedia To Go, Expedia Travel Trendwatch, Insiders’ Select, Local Expert, Park And Away, QuickConnect, Strand-Insprirator, Traveler Opinions, Trend Tracker, Trendwatch, TripAssist, Tripcontroller, Vacation Deprivation, Where You Book Matters, het AgentRez-logo, het Best Price Guarantee-logo, het Elite Plus-logo, het Expedia Insiders’ Select-logo, het Expedia Local Expert-logo en het Airplane-logo zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Expedia, Inc. in de V.S. en/of in andere landen. Andere logo’s en product- en bedrijfsnamen die hier worden vermeld, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaren.

Indien u schending van ons merk opmerkt, laat ons dat dan weten via hotline@expedia.com. Op dit e-mailadres handelen we uitsluitend berichten af met betrekking tot schending van onze merknaam.

TEGENAANMELDING

Expedia respecteert de copyrights van anderen. Indien u te goeder trouw meent dat materialen die wij aanbieden, uw copyright schenden, kunt u (of uw vertegenwoordiger) ons een schriftelijke kennisgeving sturen met de volgende informatie. Let op: wij verwerken uw klacht niet indien die niet juist is ingevuld of indien uw klacht niet volledig is:

1. Een duidelijke identificatie van het werk waarop copyright rust dat volgens u geschonden is.

2. Een duidelijke identificatie van het materiaal waarmee volgens u het copyright wordt geschonden, en informatie waarmee wij in staat zijn om dat materiaal op de website te kunnen traceren, zoals een link naar het materiaal waarmee copyright is geschonden.

3. Uw contactgegevens zodat wij kunnen reageren op uw klacht, bij voorkeur met een e-mailadres en telefoonnummer.

4. Een verklaring dat u "te goeder trouw meent dat er geen toestemming is van de eigenaar van het copyright, zijn vertegenwoordiger of de wet om het materiaal waarop copyright rust, te gebruiken".

5. Een verklaring dat "de informatie in de melding juist is, en dat de klagende partij, op straffe van meineed, gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt is geschonden".

6. De kennisgeving moet worden ondertekend door de persoon die gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt is geschonden.

Kennisgevingen met betrekking tot deze website dienen naar ons te worden gestuurd via e-mail exp-copyright@expedia.com, zodat de kwestie zo snel mogelijk kan worden afgehandeld.

Wij zullen alle kennisgevingen die voldoen aan de hierboven genoemde eisen, beoordelen en in behandeling nemen. Als we toegang onmogelijk maken of uitschakelen in reactie op een dergelijke kennisgeving, kunnen wij de eigenaar of beheerder van de site of content in kwestie daarvan op de hoogte stellen zodat hij of zij een tegenaanmelding kan doen.

Neem voor meer vragen over dit proces contact met ons op via e-mailadres: exp-copyright@expedia.com

BEËINDIGING VAN ACCOUNT

Expedia heeft een beleid ingevoerd om onder de toepasselijke omstandigheden en naar eigen inzicht van Expedia abonnees of houders van een account die worden beschouwd als recidiverende plegers van inbreuk, te weren. Expedia mag ook naar eigen inzicht toegang tot de website beperken en/of de accounts beëindigen van gebruikers die de intellectuele-eigendomsrechten van anderen schenden, ook als er geen sprake is van recidiverend plegen van inbreuk. Indien u van mening bent dat een houder van een account of abonnee een recidiverende pleger van inbreuk is, verstrek ons dan bij het invullen van uw kennisgeving voldoende informatie om na te kunnen gaan of de houder van een account of abonnee een recidiverende pleger van inbreuk is.

TEGENAANMELDING

Expedia duldt geen valse claims van copyrightschending. Indien u van mening bent dat content die u hebt geplaatst op onze website per abuis is verwijderd als gevolg van een valse claim van copyrightschending, dan kunt u een tegenaanmelding indienen. Wanneer we een juist ingevulde tegenaanmelding krijgen, sturen wij die door naar de klagende eigenaar van de rechten.

Om een tegenaanmelding bij ons in te dienen moet u schriftelijk via fax of per gewone post de hieronder genoemde zaken aan ons doen toekomen. Let op: u wordt aansprakelijk gesteld voor schade (met inbegrip van kosten en tarieven van de advocaat) indien u wezenlijk een onjuiste voorstelling geeft van de content waarmee geen inbreuk wordt gemaakt op de copyrights van anderen. Indien u niet zeker bent of bepaald materiaal inbreuk pleegt op de copyrights van anderen, dan stellen we voor dat u eerst juridisch advies inwint.

Stuur ons om ons in staat te stellen uw tegenaanmelding te verwerken, uw kennisgeving met de volgende indeling:

1. Geef de specifieke inhoud aan die per abuis is verwijderd of uitgeschakeld. Geef aan waar die inhoud wordt weergegeven op de website van Expedia. Geef, indien mogelijk, een URL-adres op.

2. Geef uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres op en een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de Federal District Court van het juridische gebied waarin uw adres zich bevindt, of indien uw adres zich buiten de Verenigde Staten bevindt, van een juridisch gebied waarin Expedia, Inc. gevestigd is, en dat u betekening accepteert van de partij die uw content heeft gemeld, of van de vertegenwoordiger van die partij.

3. Neem daarin de volgende verklaring op: "Ik zweer, op straffe van meineed, dat ik te goeder trouw van mening ben dat de inhoud die hierboven is aangegeven, is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of onjuiste identificatie."

4. Onderteken de verklaring.

5. Stuur de schriftelijke verklaring naar het volgende adres:

Expedia, Inc.
Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
1111 Expedia Group Way West
Seattle, WA 98119
VERENIGDE STATEN

Neem voor meer vragen over dit proces voor Expedia contact met ons op via e-mailadres: exp-copyright@expedia.com.

Wijziging van deze voorwaarden

Expedia, Inc. behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en kennisgevingen te wijzigen waaronder deze website wordt aangeboden.

Algemeen

Deze overeenkomst valt onder de wetgeving van Nederland. U stemt hierbij toe in de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Amsterdam betreffende alle geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op het gebruik van deze website. Gebruik van deze website is niet toegestaan in een jurisdictie waar niet alle bepalingen van deze voorwaarden geldig zijn, met inbegrip van, zonder beperkingen, deze alinea.

Klik voor problemen voor de klantenservice hier. Stuur voor alle overige problemen uw correspondentie naar:
Expedia Customer Relations
PO Box 70720
LONDON EC1P 1GW

Expedia, Inc. kan zijn rechten en verplichtingen hieronder toewijzen, overdragen of delegeren en u mag dit niet.

U bevestigt dat er geen joint venture, partnerschap, arbeidsbetrekking of agentschapsrelatie bestaat tussen u en Expedia, Inc. als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van deze website.

De uitvoering van Expedia, Inc. van deze overeenkomst is afhankelijk van de bestaande wetgeving en het juridisch proces en niets in deze overeenkomst doet afbreuk aan het recht van Expedia, Inc. om te voldoen aan aanvragen of eisen van rechtshandhavingsinstanties betreffende uw gebruik van deze website of informatie die is geleverd aan of verzameld door Expedia, Inc. met betrekking tot dit gebruik.

Als enig onderdeel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn onder de geldende wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de vrijwaring van garanties en de beperking van aansprakelijkheid, zoals hierboven uiteengezet, dan wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit op de betekenis van de oorspronkelijke bepaling en blijft de rest van de overeenkomst van kracht.

Deze overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen u, de klant, en Expedia, Inc. met betrekking tot deze website en vervangt alle eerdere of gelijktijdige communicaties en voorstellen die op elektronische, mondelingen of schriftelijke wijze tussen de klant en Expedia, Inc. tot stand zijn gebracht betreffende deze website. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke kennisgeving in elektronische vorm is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of gerelateerd aan deze overeenkomst in dezelfde mate en onderworpen aan dezelfde voorwaarden als andere bedrijfsdocumenten en -verslagen die oorspronkelijk zijn gegenereerd en worden bewaard in gedrukte vorm.

Fictieve namen van bedrijven, producten, personen, karakters en/of gegevens die hierin worden genoemd, verwijzen niet naar werkelijk bestaande individuen, bedrijven, producten of gebeurtenissen.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

© 2000 - 2020 Expedia, Inc. Alle rechten voorbehouden. Expedia, Inc., 1111 Expedia Group Way West, Seattle, WA 98119, VS.