Veelgestelde vragen over Expedia Rewards • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Expedia® Rewards

Laatste herziening: 2 november 2021
Van toepassing vanaf 1 februari 2022

Expedia Rewards (het ‘Programma’) wordt naar eigen goeddunken van Expedia, Inc. (‘Expedia‘) aangeboden aan klanten van Expedia.nl en de Nederlandse Expedia-app en is uitsluitend beschikbaar voor personen van achttien (18) jaar en ouder met een geldig e-mailadres die zich hebben geregistreerd voor het Programma (‘Leden‘). Door deel te nemen aan het Programma kunnen Leden Punten sparen voor het boeken en uitvoeren van in kwalificerende reisproducten via de Expedia-site en beschikbare Punten inwisselen voor voordelen, onder voorbehoud van beschikbaarheid en deze Algemene voorwaarden. De termen ‘jij’, ‘je’, ‘jou’ en ‘jouw’ in deze Algemene voorwaarden verwijzen naar alle Leden.

Aanvaarding van deze Algemene voorwaarden
Je voortgezette deelname aan het Programma als Lid betekent dat je deze Algemene voorwaarden accepteert. De versie van deze Algemene voorwaarden die momenteel beschikbaar is op de website www.expedia.nl/lp/b/exp-rewards-terms is van toepassing tot 1 februari 2020 en vervangt alle vorige versies van deze Algemene voorwaarden. Deze nieuwe, bijgewerkte Algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf 1 februari 2022.

Het lidmaatschap van het Programma is nietig indien bij wet verboden door de regionale of nationale overheid van de plaats van vestiging van het Lid. Deze Algemene voorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden om zo nodig te voldoen aan dergelijke wetten of regels.

Wijzigingen in deze Algemene voorwaarden
Van tijd tot tijd kan Expedia wijzigingen aanbrengen in deze Algemene voorwaarden. We zullen altijd trachten je te informeren over materiële wijzigingen voordat de betreffende wijzigingen van kracht worden. De onderstaande tabel bevat belangrijke informatie over de kennisgevingen die wij voor verschillende soorten wijzigingen zullen verstrekken:

Wijziging

Kennisgevingsperiode

Een materiële wijziging in de Algemene voorwaarden die (a) de manier waarop Punten door Leden (of lidmaatschapsniveaus) worden verzameld of ingewisseld of (b) Programmavoordelen voor Leden (of lidmaatschapsniveaus) aanzienlijk beperkt

Te allen tijde met schriftelijke kennisgeving aan de Leden, ten minste 90 dagen van te voren

Alle andere wijzigingen in de Algemene voorwaarden

Te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan de Leden indien de wijzigingen voordelig voor de Leden zijn of geen materiële invloed op de Leden hebben. Deze wijzigingen zijn van toepassing vanaf de datum waarop ze worden gepubliceerd op https://www.expedia.com.nl/lp/b/exp-rewards-terms.

Voor alle andere wijzigingen, te allen tijde met schriftelijke kennisgeving aan de Leden.

Wij zullen schriftelijke kennisgevingen verzenden naar de contactgegevens die je ons voor je Account hebt verstrekt. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bijwerken van je contactgegevens indien en wanneer deze gewijzigd worden. Je voortgezette deelname aan het Programma als Lid na de bovenvermelde kennisgevingsperiodes betekent dat je de gemelde wijzigingen in deze Algemene voorwaarden accepteert.

Ongepaste activiteiten van Leden
Expedia behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken Leden uit te sluiten als ontdekt wordt dat ze de uitvoering van het Programma of deze Algemene voorwaarden overtreden of op een frauduleuze of misleidende wijze handelen. Pogingen van Leden om de rechtmatige uitvoering van het Programma te ondermijnen, kan een strafrechtelijke of civielrechtelijke overtreding vormen. Als dergelijke pogingen worden ondernomen, behoudt Expedia zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen van de betreffende personen, voor zover de wet dit toelaat.

Expedia heeft het recht om alle Accountactiviteit te volgen om te controleren dat deze voldoet aan deze Algemene voorwaarden. Indien Expedia redelijke grond heeft om te denken dat je Account tekenen van fraude, misbruik, ongepast gedrag of verdachte activiteiten (gezamenlijk: ‘Ongepaste activiteiten‘) vertoont, mag Expedia je Account onmiddellijk sluiten of bevriezen. Indien wordt aangetoond dat dergelijke Ongepaste activiteiten inderdaad hebben plaatsgevonden, verlies je mogelijk je verzamelde Punten of ingewisselde voordelen. Als je Ongepaste activiteiten hebt uitgevoerd, behoudt Expedia zich het recht voor om de noodzakelijke wettelijke actie te ondernemen en kan reden hebben om ingewisselde voordelen als resultaat van dergelijke activiteiten terug te nemen. Bovendien kun je aansprakelijk zijn voor financiële verliezen van Expedia, waaronder proceskosten en schadevergoeding, en mag je in de toekomst niet opnieuw aan het Programma deelnemen. Punten van in aanmerkingen komende Boekingen die verband houden met Ongepaste activiteiten worden ingetrokken en het Account dat betrokken is bij dergelijke activiteiten kan geen Punten meer verzamelen of inwisselen. Om het bevriezen van een Account, het intrekken van Punten of de inbeslagname van ingewisselde voordelen te betwisten, kun je contact opnemen met het Klantenservicecentrum via de links op deze pagina.

Aansprakelijkheid
Het Programma wordt verstrekt zonder nadrukkelijke of impliciete garantie of impliciete voorwaarden van welke aard dan ook, waaronder maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van afdoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-overtreding. Expedia geeft geen garanties of weergaven van welke aard dan ook met betrekking tot het Programma, behalve indien een specifieke garantie onder de toepasselijke wetten niet kan worden uitgesloten.

Expedia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onnauwkeurigheden betreffende het verzamelen, inwisselen en gebruik van Punten, tenzij en uitsluitend tot de mate waarin Expedia dergelijke onnauwkeurigheden rechtstreeks veroorzaakt heeft. Expedia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ingewisselde voordelen die, na ontvangst, mogelijk verloren gaan of gestolen of vernietigd worden, anders dan indien een dergelijke aansprakelijkheid veroorzaakt werd of hieraan werd bijgedragen door een nalatigheid of fraude van Expedia. Leveranciers en partners van Expedia zijn op geen enkele manier betrokken bij of aansprakelijk voor het beheer van het Programma.

Onder voorbehoud van de beperkingen zoals beschreven in deze Algemene voorwaarden, stem je ermee in dat noch Expedia noch haar partners aansprakelijk kunnen worden gesteld voor directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade of verliezen voortkomend uit het Programma, het gebruik van het Programma of vertraging in het Programma of de onmogelijkheid om het Programma te gebruiken. Met betrekking tot aansprakelijkheid voor Expedia‘s verplichtingen onder deze Algemene voorwaarden of indien Expedia aansprakelijk wordt bevonden voor schade of verliezen onder deze Algemene voorwaarden, zal Expedia ten aanzien van jou slechts aansprakelijk zijn voor directe schade die:

(i)  door zowel jou als Expedia redelijkerwijs voorzien kon worden;
(ii)  werkelijk door jou is ondergaan; en
(iii)  rechtstreeks aan de acties van Expedia toe te wijzen is.

Expedia zal ten aanzien van jou aansprakelijk zijn indien Expedia in gebreke blijft zoals in deze Algemene voorwaarden beschreven.  Als je een consument bent en voor zover wettelijk toegestaan, zal Expedia aansprakelijk zijn voor door jou ondergaan verlies of schade die het te voorziene resultaat is van onze overtreding van deze Algemene voorwaarden of het niet door ons toepassen van redelijke zorg en vaardigheid, wij zijn echter niet aansprakelijk voor verliezen en schade die niet te voorzien waren.

Opschorting en beëindiging van deze Algemene voorwaarden

Voor zover wettelijk toegestaan behoudt Expedia zich het recht voor om de beschikbaarheid van het programma op te schorten of het Programma te beëindigen, voor wie dan ook en te allen tijde, om welke reden dan ook, met redelijke voorafgaande schriftelijke kennisgeving en zonder aansprakelijkheid ten aanzien van jou.

Het Programma heeft geen vooraf bepaalde einddatum en kan doorgaan tot het moment waarop Expedia besluit om het Programma te beëindigen. Expedia kan het Programma te allen tijde met voorafgaande kennisgeving beëindigen. Na beëindiging heb je negentig (90) dagen vanaf de datum waarop de beëindiging van het Programma werd aangekondigd om beschikbare Punten in je Account te gebruiken. Na die datum zullen Punten zonder compensatie verloren gaan.

Privacy
Als voorwaarde voor lidmaatschap van het Programma dient een Lid toe te stemmen en Expedia toestemming geven om de door Expedia verzamelde persoonlijke gegevens te verzamelen, gebruiken en publiceren in overeenstemming met de Privacyverklaring beschikbaar op www.expedia.nl/privacy en alle toepasselijke wetten die betrekking hebben op privacy- en gegevensbescherming.

Marketing
Indien Expedia je reclame wil toezenden met betrekking tot haar producten of diensten, zal Expedia dit alleen na jouw voorafgaande toestemming doen. Als je promotiemateriaal ontvangt en deze informatie niet langer wilt ontvangen, kun je contact opnemen met het Klantenservicecentrum en om verwijdering van de marketinglijst verzoeken, of gebruikmaken van de uitschrijvingsfaciliteiten die in de marketingcommunicatie van Expedia vermeld staan. Expedia zal een dergelijk verzoek zo spoedig mogelijk verwerken, maar in elk geval binnen 30 dagen na ontvangst van een dergelijk verzoek.

Definities

‘Account‘ betekent een account waarvoor een gebruikersnaam en wachtwoord worden aangemaakt bij Expedia, waardoor toegang wordt verkregen tot Expedia Rewards.

‘Basispunten‘ zijn de punten die verzameld kunnen worden in het kader van het Expedia Rewards-programma, in overeenstemming met de Algemene voorwaarden. Basispunten worden verzameld voor in aanmerking komende Boekingen.

‘Bonuspunten‘ zijn extra punten die in het Programma verzameld worden in het kader van:

(a) reclame-bonuspuntaanbiedingen voor speciale aanbiedingen die de Leden van tijd tot tijd aangeboden krijgen (de voorwaarden die verbonden zijn aan dergelijke aanbiedingen worden ten tijde van de aanbieding meegedeeld); of

(b) bonuspuntaanbiedingen die van tijd tot tijd worden aangeboden aan Leden als voordelen van Expedia Rewards. Dit kunnen voordelen zijn als extra bonuspunten verzameld met een specifiek lidmaatschapsniveau, extra bonuspunten verzameld door te boeken via de Expedia-app of met het boeken van VIP Access-accommodaties. Deze bonuspuntaanbiedingen worden vermeld onder de betreffende niveauvoordelen die je hier vindt.

‘Voltooide reis‘ bekent dat het Lid of andere op dit account geboekte reizigers hun verblijf in het In aanmerking komende hotel of de In aanmerking komende huuraccommodatie hebben voltooid, hebben gevlogen op de In aanmerking komende vlucht, de In aanmerking komende auto of tickets voor een activiteit hebben gebruikt of het In aanmerking komende pakket hebben voltooid.

‘Euro‘ of ‘€‘ betekent euro.

‘In aanmerking komende huuraccommodatie‘ betekent een afzonderlijke boeking van accommodatie als alternatief voor een hotel, zoals een gemeubileerd appartement, huis, villa of professioneel beheerd vakantiecomplex, geboekt op de Expedia-site, die door het Expedia Rewards-Lid wordt voltooid of niet wordt geannuleerd.

‘In aanmerking komende activiteiten‘ zijn alle vooraf betaalde, afzonderlijke activiteiten die geboekt zijn op de Expedia-site en door het Expedia Rewards-Lid worden voltooid of niet worden geannuleerd.

‘In aanmerking komende boeking‘ betekent een boeking voor In aanmerking komende activiteiten, een In aanmerking komende vlucht, hotel auto, huuraccommodatie of pakket op de Expedia-site.

‘In aanmerking komende auto‘ betekent elke vooraf betaalde, afzonderlijke autohuur die geboekt is op de Expedia-site en door het Expedia Rewards-Lid wordt voltooid of niet wordt geannuleerd.

‘In aanmerking komende vlucht‘ betekent elke vooraf betaalde, afzonderlijke vlucht die geboekt is op de Expedia-site en door het Expedia Rewards-Lid wordt voltooid of niet wordt geannuleerd.

‘In aanmerking komend hotel‘ betekent elk vooraf betaald, afzonderlijk hotel dat geboekt is op de Expedia-site en door het Expedia Rewards-Lid wordt voltooid of niet wordt geannuleerd.

‘In aanmerking komend pakket‘ betekent elke vooraf betaalde combinatie van Hotel + Vlucht, Hotel + Auto, Hotel + Vlucht + Auto of Vlucht + Auto die geboekt is op de Expedia-site en door het Expedia Rewards-Lid wordt voltooid, geen Uitgesloten pakket is en/of niet wordt geannuleerd.

‘Uitgesloten pakket‘ betekent een pakketreis geboekt via het tabblad ‘All-inclusive-vakanties‘ op de Expedia-site of een pakkettype vermeld onder Niet in aanmerking komende boekingen.

‘Expedia-site‘ bekent Expedia.nl of de Nederlandse mobiele Expedia-app.

‘In aanmerking komende niveauboeking‘ betekent een In aanmerking komende boeking die een reiscomponent vormt.

‘Nu betalen‘ berekent de optie ‘Nu betalen‘ selecteren bij het afrekenen, voorafgaand aan de voltooiing van je In aanmerking komende boeking. Als je de optie ‘Nu betalen‘ selecteert, belast Expedia het bedrag in Euro onmiddellijk op je favoriete betaalmethode tenzij Expedia Rewards-punten of coupons bij het afrekenen worden toegepast.

‘Punten‘ worden verzameld als onderdeel van Expedia Rewards, overeenkomstig de Algemene voorwaarden en kunnen Basispunten, Bonuspunten of een combinatie hiervan zijn. Punten kunnen worden verzameld via het uitvoeren van In aanmerking komende boekingen of via Bonuspuntaanbiedingen.

‘Programmavoordelen‘ betekent de aanvullende voordelen die een klant ontvangt door lid te zijn van Expedia Rewards zoals hier beschreven en van tijd tot tijd bijgewerkt.

‘Accommodatie‘ betekent In aanmerking komende huuraccommodatie en/of In aanmerking komend hotel.

'Inwisselingsvoordeel‘ betekent een boeking op de Expedia-site die (gedeeltelijk) betaald wordt door het inwisselen van Punten of een Voordeelcoupon door een Lid onder deze Algemene voorwaarden. Elke 100 verzamelde punten kunnen gebruikt worden voor 1 € korting op toekomstige in aanmerking komende inwisselingen.

‘Reiscomponenten‘ is een methode om de voortgang naar je niveau te berekenen.

 

Om Punten te verzamelen voor een In aanmerking komende boeking dien je Lid te zijn van het Programma voordat je een In aanmerking komende boeking maakt en zijn aangemeld bij je Account op het moment dat je de In aanmerking komende boeking maakt. Je verzamelt geen punten voor boekingen op de Expedia-site indien je niet bent aangemeld op je Account of indien je een Account aanmaakt nadat je hebt geboekt maar voordat je reis is voltooid.

Als Lid van het Programma ontvang je bepaalde updates in verband met je Account, zoals je Puntenoverzicht of je niveaustatus. Leden kunnen hun Account te allen tijden sluiten door het Klantenservicecentrum te bellen. Na sluiting van je Account kun je geen Punten meer verzamelen of inwisselen en kun je ook geen aanspraak meer maken op Programmavoordelen. Als je je Account sluit, heb je geen toegang meer tot je profiel of je accountoverzicht, verzamel je geen Punten meer op toekomstige boekingen en kunnen beschikbare Punten niet meer worden gebruikt voor Inwisselingsvoordelen. Je Punten verlopen onmiddellijk op de sluitingsdatum. Je kunt een gesloten Account niet opnieuw activeren. Als je in de toekomst weer lid wilt worden van het programma, dien je een nieuw Account aan te maken.

Punten kunnen alleen worden verzameld door de eigenaar van het Account waaronder een In aanmerking komende boeking wordt gemaakt. Aanvullende personen die als reizigers op het reisplan worden vermeld, verzamelen geen Punten. Als je een reis boekt voor een andere persoon als reisplanner, via de Reisplanner-instellingen van je Expedia-account, worden de verzamelde Punten op een In aanmerking komende boeking alleen bijgeschreven op het Account van de betreffende persoon indien dit Account Lid is van het Programma en actief is.

Na het maken van een In aanmerking komende boeking krijgt het verwachte aantal Punten de status ‘in behandeling‘. Het aantal Punten in behandeling dat wordt berekend bij het maken van een In aanmerking komende boeking is gebaseerd op de gegevens van het geboekte reisplan. Wijzigingen of annuleringen in het geboekte reisplan kunnen verschillen opleveren tussen het verwachte aantal punten in behandeling en het werkelijke aantal punten dat voor dit reisplan wordt verzameld. Punten in behandeling kunnen niet gebruikt worden voor Inwisselingsvoordelen. Om Punten in behandeling te verplaatsen naar de status ‘beschikbaar‘ dient de In aanmerking komende boeking te worden voltooid. De punten worden beschikbaar in je account op basis van de tijdperiodes die in de onderstaande toekennings-/aanpassingstabel. Wanneer Punten de status ‘beschikbaar‘ hebben, kunnen ze door het Lid worden gebruikt voor Inwisselingsvoordelen.

Er worden geen Punten verzameld voor wijzigings- of annuleringskosten die door aanbieders gefactureerd worden.

Als je een coupon gebruikt voor een In aanmerking komende boeking wordt de waarde van de coupon afgetrokken voordat de Punten berekend worden. Als aanvullende bedragen aan de reisaanbieder betaald dienen te worden ten tijde van de reis, het inchecken of het uitchecken (zoals verblijfsbelasting of een andere heffing), worden deze bedragen niet meegerekend voor de berekening van de Punten (zelfs als het bedrag is inbegrepen in het totaal dat wordt weergegeven bi de boeking).

Wanneer een Lid bij een boeking gebruikmaakt van Punten of Voordeelcoupons komt het Lid niet in aanmerking voor Punten of Bonuspunten op dat gedeelte van de boeking.

Expedia behoudt zich het recht voor om zowel Punten in behandeling als beschikbare Punten af te trekken die verzameld zijn met ongebruikte reisproducten.

Punten worden afgetrokken of geannuleerd indien het Lid een terugbetaling of tegoed ontvangt van Expedia, een aanbieder, een financiële instelling of een kaartuitgever. Indien een Lid een gedeeltelijke terugbetaling of tegoed ontvangt van Expedia of een aanbieder door annulering binnen een boeteperiode, worden geen Punten verzameld. Indien een Lid een gedeeltelijke terugbetaling of tegoed ontvangt van Expedia of een aanbieder en Punten werden ingewisseld om de In aanmerking komende boeking (gedeeltelijk) te betalen, worden de gebruikte Punten teruggestort op het Account van het Lid. Punten die worden verzameld door frauduleuze of bedrieglijke activiteiten of vervalste informatie worden door Expedia afgetrokken of geannuleerd.

Als je Account niet het correcte aantal Punten weergeeft dat je volgens Expedia verzameld zou hebben, behoudt Expedia zich het recht voor om je te informeren over deze onnauwkeurigheid en je Puntensaldo te corrigeren. Als je denkt dat verdachte activiteiten op je Account hebben plaatsgevonden, dien je onmiddellijk contact op te nemen met het Klantenservicecentrum. Indien bepaald wordt dat je het slachtoffer bent geworden van fraude, kunnen je verzamelde Punten naar een ander Account worden verplaatst.

Je kunt je Puntensaldo en je inwisselingsactiviteit bekijken op de Expedia Rewards-activiteitenpagina.  Punten en Programmavoordelen hebben geen contante waarde en kunnen niet naar een ander Account/Lid worden overgedragen of in contanten worden uitgekeerd. Je kunt Punten niet toewijzen, verkopen, overdragen en/of beloven aan derden. Je hebt geen eigendomsrechten of andere juridische belangen in Punten. Jij bent verantwoordelijk voor je persoonlijke fiscale aansprakelijkheid in verband met de deelname aan het Programma en het gebruik van voordelen.

Als je van mening bent dat je niet het juiste aantal Punten hebt ontvangen voor een In aanmerking komende boeking, dien je binnen honderdtachtig (180) dagen na de voltooiingsdatum van de reis contact op te nemen met het Klantenservicecentrum Expedia bepaalt of een aanpassing van het puntenaantal redelijkerwijs gerechtvaardigd is voor de betreffende reis. In geen geval worden Punten handmatig van de status ‘in behandeling‘ verplaatst naar de status ‘beschikbaar‘ voor afloop van de periode vermeld in de onderstaande Puntentoekennings-/aanpassingstabel.

Na het maken van een In aanmerking komende boeking blijft het verwachte aantal Punten dat wordt gespaard in de status in behandeling tot een In aanmerking komende boeking een Voltooide reis wordt en de betaling is bevestigd. Zie de onderstaande tabel voor de periode die van toepassing is op de verplaatsing van Punten van in behandeling naar beschikbaar.

 

In aanmerking komende boeking

Tijdlijn voor bevestiging van punten

Vluchten

30 dagen na een Voltooide reis

Pakketten

 • Vlucht + hotel
 • Vlucht + auto
 • Hotel + vlucht + auto
 • Hotel + auto

30 dagen na een Voltooide reis

Hotel betaald op het moment van boeking (‘Nu betalen‘)

30 dagen na een Voltooide reis

Hotel betaald op moment van verblijf (‘Later betalen‘)

35 dagen na een Voltooide reis

Huuraccommodatie (‘Nu betalen‘)

30 dagen na een Voltooide reis

Huuraccommodatie (‘Later betalen‘)

35 dagen na een Voltooide reis

Auto

Max. 90 dagen na een Voltooide reis

Activiteiten

30 dagen na een Voltooide reis

Punten worden verzameld tegen de waarden die van tijd tot tijd bepaald worden op de Expedia Rewards-voordelenpagina op www.expedia.nl/lp/b/exp-rewards-faq.

Punten kunnen worden verzameld door de volgende in aanmerking komende reisproducten te kopen op de Expedia-site terwijl je bent aangemeld op je Account:

In aanmerking komende vluchten

Je verzamelt één (1) Basispunt voor elke vijf (5) euro die je uitgeeft aan In aanmerking komende vluchten geboekt op de Expedia-site terwijl je bent aangemeld op je Account.

In aanmerkingen komende boekingen (geen vluchten)

Je verzamelt één (1) Basispunt voor elke één (1) euro die je uitgeeft aan de volgende In aanmerking komende boekingen op de Expedia-site terwijl je bent aangemeld op je Account:

 • In aanmerking komende hotels
  Aanvullende hotelvoorwaarden: Punten worden berekend op basis van het bedrag inclusief heffingen en kosten dat aan Expedia wordt betaald op het moment van de boeking (‘Nu betalen‘). Bovendien, als je ‘Later betalen‘ selecteert bij het boeken van accommodatie of als de boeking niet anderszins aan Expedia wordt betaald op het moment van de boeking, wordt het verschuldigde bedrag voor de accommodatieboeking zoals weergegeven op de Expedia-site door Expedia omgezet in euro ten behoeve van de Puntenberekening. Aan de accommodatie verschuldigde bedragen (Nu betalen of Later betalen) voor extra dienstverlening die niet op de Expedia-site wordt geboekt (waaronder maar niet beperkt tot roomservice, spaservice) komen niet in aanmerking voor het verzamelen van Punten.
 • In aanmerking komende huuraccommodatie
 • In aanmerking komende activiteiten
 • In aanmerking komende pakketten
 • In aanmerking komende auto‘s

Niet in aanmerking komende boekingen

Boekingen van het volgende komen niet in aanmerking voor het verzamelen van Punten:

 • Verzekering
 • Vlucht + activiteitpakketten
 • Hotel + activiteitpakketten
 • Auto + activiteitpakketten
 • Hotel + vlucht + activiteitpakketten
 • Uitgesloten pakketten
 • Vluchten die rechtstreeks op de site van een luchtvaartmaatschappij geboekt worden, zelfs als je oorspronkelijke zoekopdracht voor de vlucht op de Expedia-site werd uitgevoerd.

Van tijd tot tijd kan Expedia mogelijkheden geven om Bonuspunten te verzamelen. Je dient aan alle toepasselijke Algemene voorwaarden in verband met de specifieke Reclame-bonuspuntenaanbieding te voldoen om Bonuspunten te verzamelen. Bonuspunten die verzameld worden via een Reclame-bonuspuntenaanbieding worden op je Account toegekend als in afhandeling op het moment van boeking en verplaatst naar de status beschikbaar volgens de specifieke Algemene voorwaarden van de aanbieding. Reclame-bonuspuntaanbiedingen zijn van toepassing op gewijzigde boekingen zolang de gewijzigde boeking blijft voldoen aan alle vereisten en voorwaarden van de aanbieding. Reclame-bonuspuntaanbiedingen zijn niet van toepassing op geannuleerde boekingen. Aanbiedingen kunnen alleen worden gebruikt door de geadresseerde van de aanbieding en zijn niet overdraagbaar.  Reclame-bonuspuntaanbiedingen kunnen niet in contanten worden uitgekeerd en zijn nietig waar wettelijk verboden.

Punten vervallen niet indien je Punten hebt verzameld op In aanmerkingen komende boekingen of ten minste elke achttien (18) maanden een Inwisselingsvoordeel hebt ingewisseld op je Account via de Expedia-site. Indien een dergelijke activiteit niet heeft plaatsgevonden, verlopen alle in je Account verzamelde punten en worden niet hersteld.

Punten kunnen worden ingewisseld voor Inwisselingsvoordelen onder voorbehoud van beschikbaarheid en beperkingen van de betreffende aanbieder zoals aangegeven op de Expedia-site.

Punten kunnen niet worden ingewisseld voor contanten en hebben geen contante waarde. Punten kunnen niet gecombineerd worden met andere certificaten, coupons, kortingen, upgrades, voordelen of aanbiedingen. Punten kunnen niet worden ingewisseld op Niet in aanmerking komende boekingen zoals hierboven vermeld, of andere uitzonderingen zoals vermeld onder elke categorie hieronder. Inwisselingsvoordelen worden als reclameartikelen aangeboden en zijn nietig indien verkocht voor contanten of andere overwegingen, of indien gewijzigd of gekopieerd en kunnen niet heruitgegeven worden indien vernietigd, verloren of gestolen. Inwisselingsvoordelen zijn niet geldig waar wettelijk verboden.

Leden kunnen beschikbare Punten inwisselen voor (gedeeltelijke) betaling van een ‘Nu betalen‘-hotel, inclusief heffingen en kosten. Punten kunnen uitsluitend worden ingewisseld voor betaling aan Expedia ten tijde van een boeking waarbij de optie ‘Nu betalen‘ gepresenteerd wordt.

Punten kunnen niet gebruikt worden voor de annuleringskosten of wijzigingsboetes, eerder betaalde boekingen of andere diverse kosten. Punten kunnen niet worden ingewisseld voor ‘Later betalen‘-accommodaties of accommodaties die worden aangeboden door Vrbo en/of EG Vacation Rentals Ireland Ltd.

Leden kunnen beschikbare Punten inwisselen voor Expedia-coupons van verschillende waarden (‘Voordeelcoupon‘) die uitsluitend kunnen worden toegepast op de kosten van een Hotel + vlucht-pakket ‘Nu betalen‘ dat op de Expedia-site wordt geboekt. Een Voordeelcoupon wordt uitgegeven voor een maximale waarde van € 300. Wanneer je Punten inwisselt voor een Voordeelcoupon voor het door jou geselecteerde bedrag, ontvang je een Voordeelcouponcode. De uitgegeven Voordeelcoupon wordt beschikbaar gesteld in het Expedia-account van het Lid op de couponspagina onder ‘Mijn account‘. De Voordeelcoupon kan alleen door het Lid ingewisseld worden. Algemene voorwaarden die op elke Voordeelcoupon van toepassing zijn, worden op het moment van uitgifte bevestigd. Ingewisselde punten worden van je Account afgetrokken op het moment dat de Voordeelcoupon wordt uitgegeven.

Voordeelcoupons kunnen uitsluitend worden ingewisseld voor pakketten bestaand uit een boeking in een ‘Nu betalen‘-hotel op de Expedia-site en een vlucht geboekt op de Expedia-site, en uitsluitend wanneer de betaling aan Expedia plaatsvindt op het moment van de boeking. Voordeelcoupons worden eerst op het hotelgedeelte van het pakket toegepast en vervolgens op het vluchtgedeelte van je pakket, onder aftrekking van heffingen, kosten of toeslagen uit hoofde van het pakket. Let op: bedragen van de coupon die op het vluchtgedeelte van het pakket worden toegepast, worden gewoonlijk binnen 10 werkdagen na bevestiging van je aankoop op je creditcard terugbetaald. Een Voordeelcoupon kan slechts op één (1) pakket en één hotelkamer per boeking worden toegepast. Een Voordeelcoupon kan niet gebruikt worden voor het boeken van meerdere kamers in hetzelfde reisplan. Voordeelcoupons hebben geen contante waarde. Voordeelcoupons kunnen niet gecombineerd worden met of toegepast worden op andere certificaten, upgrades, voordelen of coupons. Alle belastingen, toeslagen en extra kosten die van toepassing zijn op de boeking, met inbegrip van maar niet beperkt tot bagagekosten, stoelupgrades, kosten voor extra personen, parkeerkosten, telefoonkosten en andere kosten die van toepassing zijn op de reservering, zijn de verantwoordelijkheid van de reiziger. Voordeelcoupons kunnen niet op deze bedragen worden toegepast. Voordeelcoupons kunnen niet worden toegepast op de boetes voor annulering of wijziging, vooruitbetaalde boekingen, administratiekosten of andere diverse kosten. Voordeelcoupons zijn nietig indien wettelijk verboden.

Er worden geen Punten hersteld voor ongebruikte of verlopen Voordeelcoupons. Voordeelcoupons verlopen een jaar na uitgifte.

Leden kunnen beschikbare Punten inwisselen om de (gedeeltelijke) kosten van autohuur te betalen indien Expedia de betaling ten tijde van de boeking int. Dit is de ‘Nu betalen‘-optie nadat je je autoklasse hebt geselecteerd.

Leden kunnen beschikbare Punten inwisselen om de (gedeeltelijke) kosten van activiteiten te betalen indien Expedia de betaling ten tijde van de boeking int.

Leden kunnen gebruik maken van de Hotelprijsgarantie. In het onwaarschijnlijke geval dat je een lagere prijs vindt voor een hotel dat je hebt geboekt en hebt betaald op ten tijde van de boeking op www.expedia.nl of via het Klantenservicecentrum van Expediaop 020 200 84 59, op Expedia.nl of op een andere website, zullen wij de lagere prijs aanhouden. Hotels die geboekt worden als onderdeel van een pakket komen niet in aanmerking voor de Hotelprijsgarantie. De volgende Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de garantie.

Expedia informeren over een claim:
Je kunt een claim indienen onder de Hotelprijsgarantie vanaf het moment dat je een los hotel boekt op de Expedia-site tot 23.59 uur plaatselijke tijd van het hotel op de dag voordat je in het hotel incheckt. Om een claim in te dienen, vul je dit formulier in, selecteer je je in aanmerking komende reisplan en verstrek je je gegevens over de gevonden lagere prijs, waaronder schermafdrukken. De lagere prijs dient beschikbaar te zijn voor boeking op het moment dat je de claim indient.

Het dient een ‘like for like‘-vergelijking te zijn:
De Hotelprijsgarantie is alleen van toepassing voor exact overeenkomende reisplannen, waaronder accommodatie, kamertype, prijsstelling, toepasselijk terugbetalingsbeleid, op exact dezelfde reisdata als die zijn geboekt via de Expedia-site. De vergelijking dient betrekking te hebben op hetzelfde losse product op een andere website (d.w.z. niet als onderdeel van een hotel + vlucht-pakket).

De Hotelprijsgarantie is alleen van toepassing op de kosten van het geboekte hotel inclusief de kosten en heffingen die wij geïnd hebben op het moment van de boeking. De Prijsgarantie is niet van toepassing op heffingen of kosten die door derden zijn geïnd, zoals heffingen en kosten die een hotel rechtstreeks kan innen wanneer je in het hotel verblijft. De Hotelprijsgarantie is niet van toepassing op boekingen op websites waar de accommodatie, het reisplan of soortgelijke boekingsgegevens onbekend zijn tot na aankoop. Je dient te voldoen aan alle vereisten van de lagere prijs (in voorkomende gevallen) met inbegrip van maar niet beperkt tot residentie-, regionale en leeftijdsgerelateerde voorwaarden.

Vergeleken tarieven dienen online beschikbaar zijn voor het algemene publiek:
De Hotelprijsgarantie is alleen van toepassing op prijzen waarmee wordt geadverteerd en die beschikbaar zijn voor het algemene publiek op een Nederlandstalige website. Hiervan zijn bijvoorbeeld uitgesloten tarieven die via apps, mobiele websites of ledenprogramma‘s van websites worden aangeboden; bedrijfskortingen of -tarieven; groeps-, charter-, voordeel-, stimulerings-, bijeenkomst-, conferentie-, consolidatie- of interlineprijzen; prijzen die via een veiling of een soortgelijk proces zijn verkregen of prijzen waarvan alleen gebruikgemaakt kan worden met een coupon of andere aanbieding die niet algemeen beschikbaar is. De lagere prijs mag niet afkomstig zijn van een website waarbij je dient te bellen om van de prijs gebruik te maken of van een ontvangen e-mail. De prijs dient in euro te worden aangeboden en geboekt (en zonder verwijzing naar valutaomrekenmachines).

Verificatie van claims:
alle verzoeken worden door Expedia gecontroleerd. Expedia accepteert geen schermafdrukken of andere ogenschijnlijk bewijzen van een lagere prijs die niet onafhankelijk kunnen worden geverifieerd door het Klantenservicecentrum. Expedia zal ook geen verzoeken verifiëren waarvan het naar eigen goeddunken gelooft dat deze het resultaat zijn van een drukfout of andere fout of dat ze op frauduleuze wijze of te kwader trouw zijn ingediend. Expedia zal de lagere prijs naleven voor geverifieerde verzoeken. Dit kan op verschillende manieren gebeuren.

In sommige gevallen vindt een creditering plaats op de creditcard die werd gebruikt voor het boeken. In andere gevallen kan de reisspecialist het nodig vinden om je boeking te annuleren en je verblijf opnieuw te boeken tegen de lagere prijs. Er worden geen annulerings- of wijzigingskosten verrekend in verband met de Hotelprijsgarantie. In alle gevallen zal de reisspecialist het proces aan je uitleggen. Reizen dienen in overeenstemming met het geboekte reisplan voltooid worden om in aanmerking te komen voor de terugbetaling of het tegoed. Gewijzigde of geannuleerde boekingen komen niet in aanmerking voor de terugbetaling.

Wijzigingen:
Expedia behoudt zich het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken de Hotelprijsgarantie aan te passen of stop te zetten, of de beschikbaarheid ervan te beperken, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid jegens jou. De voorwaarden die gelden op het moment van je claim bepalen of je in aanmerking komt voor de Hotelprijsgarantie. Indien Expedia een bepaling uit deze Algemene voorwaarden niet ten uitvoer brengt, betekent dit niet dat wij afstand doen van deze bepaling.

De niveaustatus is een voordeel van het Expedia Rewards-lidmaatschap. Leden komen het programma binnen op het Blue-niveau en dienen aan de hieronder vermelde criteria te voldoen om in aanmerking te komen voor een hoger niveau. De Expedia Rewards Silver- of Gold-niveaustatus kunnen ook door Expedia of haar partners aan je aangeboden worden volgens de volgende criteria of criteria die door de partner worden vastgesteld. Alleen In aanmerking komende boekingen gemaakt terwijl je op je Account bent aangemeld worden meegeteld voor het bereiken van het Silver- en Gold-niveau. Bepaalde Programma-aanbiedingen en niveauvoordelen zijn mogelijk niet beschikbaar voor Leden die geen inwoners van Nederland zijn.

Leden kunnen in aanmerking komen voor het Silver- of Gold-niveau door het aangegeven aantal Reiscomponenten binnen een kalenderjaar te verzamelen, zoals in de onderstaande tabel aangegeven. Het Reiscomponent dient een waarde te hebben van € 20 of meer (inclusief heffingen en kosten) om mee te tellen voor je kwalificatie voor het Silver- of Gold-niveau

Coupons die bij het afrekenen worden toegepast, worden niet meegeteld in de waarde van de Reiscomponenten. Punten die voor een Inwisselingsvoordeel worden gebruikt, worden meegeteld in de waarde van de Reiscomponenten.

Silver

10 Reiscomponenten in een kalenderjaar

Gold

25 Reiscomponenten in een kalenderjaar


Reiscomponenten die zijn verzameld op In aanmerking komende niveauboekingen tussen 1 januari van elk kalenderjaar en 23.59 uur CET op 31 december van hetzelfde kalenderjaar tellen mee voor de niveaustatus.

Een reis die begint in het ene kalenderjaar en eindigt in het volgende jaar telt voor je niveau voor het huidige kalenderjaar en het latere kalenderjaar op pro-ra-basis. Zodra een niveau verzameld is, blijft dit geldig voor het volledige kalenderjaar waarin je hiervoor in aanmerking kwam, het volledige volgende kalenderjaar en t/m 28 februari van het jaar daarop, tenzij anders aangegeven.

Boekingen die bijdragen aan het bereiken van een hoger niveau worden hieronder aangegeven. Reiscomponenten worden verzameld voor voltooide reizen en je voortgang wordt weergegeven op je Expedia Rewards-activiteitenpagina. Leden die in een kalenderjaar niet in aanmerking komen voor het Gold- of Silver-niveau in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden, komen in aanmerking voor het niveau dat wordt bepaald door het aantal in het voorgaande kalenderjaar verzamelde Reiscomponenten.

Vluchten

1 Reiscomponent voor een in aanmerking komende vlucht waarvan elk ticket (een retourticket en tussenstops worden beschouwd als 1 reiscomponent) op de geboekte vliegroute gebruikt is. Als voorbeeld: een In aanmerking komend vlucht waarvan de geboekte vliegroute 3 tickets omvat voor 3 mensen en die gebruikt zijn, levert 3 reiscomponenten op.

Hotel

1 Reiscomponent voor een In aanmerking komend hotel, per kamer en per voltooide overnachting

Huuraccommodatie

1 Reiscomponent voor een In aanmerking komende huuraccommodatie, per voltooide overnachting

Auto

1 reiscomponent per voltooide autoverhuurboeking

Activiteiten

1 Reiscomponent per In aanmerking komende activiteit, voor elk ticket met een voltooide activiteit

Pakket

Op basis van de regels voor elk bovenvermeld reistype voor In aanmerking kopende pakketten


Silver- en Gold-leden hebben aanvullende Programmavoordelen waarop mogelijk aanvullende Algemene voorwaarden van toepassing zijn. Voor zover wettelijk toegestaan, behoudt Expedia zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving voordelen te introduceren, af te wisselen, te onderbreken of terug te trekken, indien de verandering een positieve of geen invloed op je heeft. In andere gevallen vindt dit plaats met voorafgaande kennisgeving van ten minste 90 dagen. Je kunt hier meer gegevens over de Programmavoordelen vinden.

Indien een onderdeel van deze Algemene voorwaarden ongeldig, onwettelijk of onuitvoerbaar bevonden zou worden, zal dit geen enkel effect hebben op de geldigheid, wettelijkheid of uitvoerbaarheid van de resterende bepalingen. Indien wij een willekeurige bepaling van deze Algemene voorwaarden op een willekeurig moment niet of laat uitvoeren, doet dat niets af aan ons recht om dezelfde of (een) andere bepaling(en) hiervan in de toekomst uit te voeren.

Deze Algemene voorwaarden (en alle andere algemene voorwaarden waarnaar hierin wordt verwezen) vormen de volledige overeenkomst tussen jou en Expedia met betrekking tot dit Programma en annuleren alle voorgaande of gelijktijdige elektronische, mondelinge of schriftelijke communicaties en voorstellen tussen jou en ons in verband met het Programma.

Voor meer informatie over het huidige Programma: