Veelgestelde vragen over Expedia Rewards • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Expedia® Rewards

Laatste herziening: 2 november 2021
Van toepassing vanaf 1 februari 2022

Expedia Rewards (het ‘Programma’) wordt naar eigen goeddunken van Expedia, Inc. (‘Expedia‘) aangeboden aan klanten van Expedia.nl en de Nederlandse Expedia-app en is uitsluitend beschikbaar voor personen van achttien (18) jaar en ouder met een geldig e-mailadres die zich hebben geregistreerd voor het Programma (‘Leden‘). Door deel te nemen aan het Programma kunnen Leden Punten sparen voor het boeken en uitvoeren van in kwalificerende reisproducten via de Expedia-site en beschikbare Punten inwisselen voor voordelen, onder voorbehoud van beschikbaarheid en deze Algemene voorwaarden. De termen ‘jij’, ‘je’, ‘jou’ en ‘jouw’ in deze Algemene voorwaarden verwijzen naar alle Leden.

Aanvaarding van deze Algemene voorwaarden
Je voortgezette deelname aan het Programma als Lid betekent dat je deze Algemene voorwaarden accepteert. De versie van deze Algemene voorwaarden die momenteel beschikbaar is op de website www.expedia.nl/lp/b/exp-rewards-terms is van toepassing tot 1 februari 2020 en vervangt alle vorige versies van deze Algemene voorwaarden. Deze nieuwe, bijgewerkte Algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf 1 februari 2022.

Het lidmaatschap van het Programma is nietig indien bij wet verboden door de regionale of nationale overheid van de plaats van vestiging van het Lid. Deze Algemene voorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden om zo nodig te voldoen aan dergelijke wetten of regels.

Wijzigingen in deze Algemene voorwaarden
Van tijd tot tijd kan Expedia wijzigingen aanbrengen in deze Algemene voorwaarden. We zullen altijd trachten je te informeren over materiële wijzigingen voordat de betreffende wijzigingen van kracht worden. De onderstaande tabel bevat belangrijke informatie over de kennisgevingen die wij voor verschillende soorten wijzigingen zullen verstrekken:

Wijziging

Kennisgevingsperiode

Een materiële wijziging in de Algemene voorwaarden die (a) de manier waarop Punten door Leden (of lidmaatschapsniveaus) worden verzameld of ingewisseld of (b) Programmavoordelen voor Leden (of lidmaatschapsniveaus) aanzienlijk beperkt

Te allen tijde met schriftelijke kennisgeving aan de Leden, ten minste 90 dagen van te voren

Alle andere wijzigingen in de Algemene voorwaarden

Te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan de Leden indien de wijzigingen voordelig voor de Leden zijn of geen materiële invloed op de Leden hebben. Deze wijzigingen zijn van toepassing vanaf de datum waarop ze worden gepubliceerd op https://www.expedia.com.nl/lp/b/exp-rewards-terms.

Voor alle andere wijzigingen, te allen tijde met schriftelijke kennisgeving aan de Leden.

Wij zullen schriftelijke kennisgevingen verzenden naar de contactgegevens die je ons voor je Account hebt verstrekt. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bijwerken van je contactgegevens indien en wanneer deze gewijzigd worden. Je voortgezette deelname aan het Programma als Lid na de bovenvermelde kennisgevingsperiodes betekent dat je de gemelde wijzigingen in deze Algemene voorwaarden accepteert.

Ongepaste activiteiten van Leden
Expedia behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken Leden uit te sluiten als ontdekt wordt dat ze de uitvoering van het Programma of deze Algemene voorwaarden overtreden of op een frauduleuze of misleidende wijze handelen. Pogingen van Leden om de rechtmatige uitvoering van het Programma te ondermijnen, kan een strafrechtelijke of civielrechtelijke overtreding vormen. Als dergelijke pogingen worden ondernomen, behoudt Expedia zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen van de betreffende personen, voor zover de wet dit toelaat.

Expedia heeft het recht om alle Accountactiviteit te volgen om te controleren dat deze voldoet aan deze Algemene voorwaarden. Indien Expedia redelijke grond heeft om te denken dat je Account tekenen van fraude, misbruik, ongepast gedrag of verdachte activiteiten (gezamenlijk: ‘Ongepaste activiteiten‘) vertoont, mag Expedia je Account onmiddellijk sluiten of bevriezen. Indien wordt aangetoond dat dergelijke Ongepaste activiteiten inderdaad hebben plaatsgevonden, verlies je mogelijk je verzamelde Punten of ingewisselde voordelen. Als je Ongepaste activiteiten hebt uitgevoerd, behoudt Expedia zich het recht voor om de noodzakelijke wettelijke actie te ondernemen en kan reden hebben om ingewisselde voordelen als resultaat van dergelijke activiteiten terug te nemen. Bovendien kun je aansprakelijk zijn voor financiële verliezen van Expedia, waaronder proceskosten en schadevergoeding, en mag je in de toekomst niet opnieuw aan het Programma deelnemen. Punten van in aanmerkingen komende Boekingen die verband houden met Ongepaste activiteiten worden ingetrokken en het Account dat betrokken is bij dergelijke activiteiten kan geen Punten meer verzamelen of inwisselen. Om het bevriezen van een Account, het intrekken van Punten of de inbeslagname van ingewisselde voordelen te betwisten, kun je contact opnemen met het Klantenservicecentrum via de links op deze pagina.

Aansprakelijkheid
Het Programma wordt verstrekt zonder nadrukkelijke of impliciete garantie of impliciete voorwaarden van welke aard dan ook, waaronder maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van afdoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-overtreding. Expedia geeft geen garanties of weergaven van welke aard dan ook met betrekking tot het Programma, behalve indien een specifieke garantie onder de toepasselijke wetten niet kan worden uitgesloten.

Expedia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onnauwkeurigheden betreffende het verzamelen, inwisselen en gebruik van Punten, tenzij en uitsluitend tot de mate waarin Expedia dergelijke onnauwkeurigheden rechtstreeks veroorzaakt heeft. Expedia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ingewisselde voordelen die, na ontvangst, mogelijk verloren gaan of gestolen of vernietigd worden, anders dan indien een dergelijke aansprakelijkheid veroorzaakt werd of hieraan werd bijgedragen door een nalatigheid of fraude van Expedia. Leveranciers en partners van Expedia zijn op geen enkele manier betrokken bij of aansprakelijk voor het beheer van het Programma.

Onder voorbehoud van de beperkingen zoals beschreven in deze Algemene voorwaarden, stem je ermee in dat noch Expedia noch haar partners aansprakelijk kunnen worden gesteld voor directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade of verliezen voortkomend uit het Programma, het gebruik van het Programma of vertraging in het Programma of de onmogelijkheid om het Programma te gebruiken. Met betrekking tot aansprakelijkheid voor Expedia‘s verplichtingen onder deze Algemene voorwaarden of indien Expedia aansprakelijk wordt bevonden voor schade of verliezen onder deze Algemene voorwaarden, zal Expedia ten aanzien van jou slechts aansprakelijk zijn voor directe schade die:

(i)  door zowel jou als Expedia redelijkerwijs voorzien kon worden;
(ii)  werkelijk door jou is ondergaan; en
(iii)  rechtstreeks aan de acties van Expedia toe te wijzen is.

Expedia zal ten aanzien van jou aansprakelijk zijn indien Expedia in gebreke blijft zoals in deze Algemene voorwaarden beschreven.  Als je een consument bent en voor zover wettelijk toegestaan, zal Expedia aansprakelijk zijn voor door jou ondergaan verlies of schade die het te voorziene resultaat is van onze overtreding van deze Algemene voorwaarden of het niet door ons toepassen van redelijke zorg en vaardigheid, wij zijn echter niet aansprakelijk voor verliezen en schade die niet te voorzien waren.

Opschorting en beëindiging van deze Algemene voorwaarden

Voor zover wettelijk toegestaan behoudt Expedia zich het recht voor om de beschikbaarheid van het programma op te schorten of het Programma te beëindigen, voor wie dan ook en te allen tijde, om welke reden dan ook, met redelijke voorafgaande schriftelijke kennisgeving en zonder aansprakelijkheid ten aanzien van jou.

Het Programma heeft geen vooraf bepaalde einddatum en kan doorgaan tot het moment waarop Expedia besluit om het Programma te beëindigen. Expedia kan het Programma te allen tijde met voorafgaande kennisgeving beëindigen. Na beëindiging heb je negentig (90) dagen vanaf de datum waarop de beëindiging van het Programma werd aangekondigd om beschikbare Punten in je Account te gebruiken. Na die datum zullen Punten zonder compensatie verloren gaan.

Privacy
Als voorwaarde voor lidmaatschap van het Programma dient een Lid toe te stemmen en Expedia toestemming geven om de door Expedia verzamelde persoonlijke gegevens te verzamelen, gebruiken en publiceren in overeenstemming met de Privacyverklaring beschikbaar op www.expedia.nl/privacy en alle toepasselijke wetten die betrekking hebben op privacy- en gegevensbescherming.

Marketing
Indien Expedia je reclame wil toezenden met betrekking tot haar producten of diensten, zal Expedia dit alleen na jouw voorafgaande toestemming doen. Als je promotiemateriaal ontvangt en deze informatie niet langer wilt ontvangen, kun je contact opnemen met het Klantenservicecentrum en om verwijdering van de marketinglijst verzoeken, of gebruikmaken van de uitschrijvingsfaciliteiten die in de marketingcommunicatie van Expedia vermeld staan. Expedia zal een dergelijk verzoek zo spoedig mogelijk verwerken, maar in elk geval binnen 30 dagen na ontvangst van een dergelijk verzoek.

Definities

‘Account‘ betekent een account waarvoor een gebruikersnaam en wachtwoord worden aangemaakt bij Expedia, waardoor toegang wordt verkregen tot Expedia Rewards.

‘Basispunten‘ zijn de punten die verzameld kunnen worden in het kader van het Expedia Rewards-programma, in overeenstemming met de Algemene voorwaarden. Basispunten worden verzameld voor in aanmerking komende Boekingen.

‘Bonuspunten‘ zijn extra punten die in het Programma verzameld worden in het kader van:

(a) reclame-bonuspuntaanbiedingen voor speciale aanbiedingen die de Leden van tijd tot tijd aangeboden krijgen (de voorwaarden die verbonden zijn aan dergelijke aanbiedingen worden ten tijde van de aanbieding meegedeeld); of

(b) bonuspuntaanbiedingen die van tijd tot tijd worden aangeboden aan Leden als voordelen van Expedia Rewards. Dit kunnen voordelen zijn als extra bonuspunten verzameld met een specifiek lidmaatschapsniveau, extra bonuspunten verzameld door te boeken via de Expedia-app of met het boeken van VIP Access-accommodaties. Deze bonuspuntaanbiedingen worden vermeld onder de betreffende niveauvoordelen die je hier vindt.

‘Voltooide reis‘ bekent dat het Lid of andere op dit account geboekte reizigers hun verblijf in het In aanmerking komende hotel of de In aanmerking komende huuraccommodatie hebben voltooid, hebben gevlogen op de In aanmerking komende vlucht, de In aanmerking komende auto of tickets voor een activiteit hebben gebruikt of het In aanmerking komende pakket hebben voltooid.

‘Euro‘ of ‘€‘ betekent euro.

‘In aanmerking komende huuraccommodatie‘ betekent een afzonderlijke boeking van accommodatie als alternatief voor een hotel, zoals een gemeubileerd appartement, huis, villa of professioneel beheerd vakantiecomplex, geboekt op de Expedia-site, die door het Expedia Rewards-Lid wordt voltooid of niet wordt geannuleerd.

‘In aanmerking komende activiteiten‘ zijn alle vooraf betaalde, afzonderlijke activiteiten die geboekt zijn op de Expedia-site en door het Expedia Rewards-Lid worden voltooid of niet worden geannuleerd.

‘In aanmerking komende boeking‘ betekent een boeking voor In aanmerking komende activiteiten, een In aanmerking komende vlucht, hotel auto, huuraccommodatie of pakket op de Expedia-site.

‘In aanmerking komende auto‘ betekent elke vooraf betaalde, afzonderlijke autohuur die geboekt is op de Expedia-site en door het Expedia Rewards-Lid wordt voltooid of niet wordt geannuleerd.

‘In aanmerking komende vlucht‘ betekent elke vooraf betaalde, afzonderlijke vlucht die geboekt is op de Expedia-site en door het Expedia Rewards-Lid wordt voltooid of niet wordt geannuleerd.

‘In aanmerking komend hotel‘ betekent elk vooraf betaald, afzonderlijk hotel dat geboekt is op de Expedia-site en door het Expedia Rewards-Lid wordt voltooid of niet wordt geannuleerd.

‘In aanmerking komend pakket‘ betekent elke vooraf betaalde combinatie van Hotel + Vlucht, Hotel + Auto, Hotel + Vlucht + Auto of Vlucht + Auto die geboekt is op de Expedia-site en door het Expedia Rewards-Lid wordt voltooid, geen Uitgesloten pakket is en/of niet wordt geannuleerd.

‘Uitgesloten pakket‘ betekent een pakketreis geboekt via het tabblad ‘All-inclusive-vakanties‘ op de Expedia-site of een pakkettype vermeld onder Niet in aanmerking komende boekingen.

‘Expedia-site‘ bekent Expedia.nl of de Nederlandse mobiele Expedia-app.

‘In aanmerking komende niveauboeking‘ betekent een In aanmerking komende boeking die een reiscomponent vormt.

‘Nu betalen‘ berekent de optie ‘Nu betalen‘ selecteren bij het afrekenen, voorafgaand aan de voltooiing van je In aanmerking komende boeking. Als je de optie ‘Nu betalen‘ selecteert, belast Expedia het bedrag in Euro onmiddellijk op je favoriete betaalmethode tenzij Expedia Rewards-punten of coupons bij het afrekenen worden toegepast.

‘Punten‘ worden verzameld als onderdeel van Expedia Rewards, overeenkomstig de Algemene voorwaarden en kunnen Basispunten, Bonuspunten of een combinatie hiervan zijn. Punten kunnen worden verzameld via het uitvoeren van In aanmerking komende boekingen of via Bonuspuntaanbiedingen.

‘Programmavoordelen‘ betekent de aanvullende voordelen die een klant ontvangt door lid te zijn van Expedia Rewards zoals hier beschreven en van tijd tot tijd bijgewerkt.

‘Accommodatie‘ betekent In aanmerking komende huuraccommodatie en/of In aanmerking komend hotel.

'Inwisselingsvoordeel‘ betekent een boeking op de Expedia-site die (gedeeltelijk) betaald wordt door het inwisselen van Punten of een Voordeelcoupon door een Lid onder deze Algemene voorwaarden. Elke 100 verzamelde punten kunnen gebruikt worden voor 1 € korting op toekomstige in aanmerking komende inwisselingen.

‘Reiscomponenten‘ is een methode om de voortgang naar je niveau te berekenen.

 

Om Punten te verzamelen voor een In aanmerking komende boeking dien je Lid te zijn van het Programma voordat je een In aanmerking komende boeking maakt en zijn aangemeld bij je Account op het moment dat je de In aanmerking komende boeking maakt. Je verzamelt geen punten voor boekingen op de Expedia-site indien je niet bent aangemeld op je Account of indien je een Account aanmaakt nadat je hebt geboekt maar voordat je reis is voltooid.

Als Lid van het Programma ontvang je bepaalde updates in verband met je Account, zoals je Puntenoverzicht of je niveaustatus. Leden kunnen hun Account te allen tijden sluiten door het Klantenservicecentrum te bellen. Na sluiting van je Account kun je geen Punten meer verzamelen of inwisselen en kun je ook geen aanspraak meer maken op Programmavoordelen. Als je je Account sluit, heb je geen toegang meer tot je profiel of je accountoverzicht, verzamel je geen Punten meer op toekomstige boekingen en kunnen beschikbare Punten niet meer worden gebruikt voor Inwisselingsvoordelen. Je Punten verlopen onmiddellijk op de sluitingsdatum. Je kunt een gesloten Account niet opnieuw activeren. Als je in de toekomst weer lid wilt worden van het programma, dien je een nieuw Account aan te maken.

Punten kunnen alleen worden verzameld door de eigenaar van het Account waaronder een In aanmerking komende boeking wordt gemaakt. Aanvullende personen die als reizigers op het reisplan worden vermeld, verzamelen geen Punten. Als je een reis boekt voor een andere persoon als reisplanner, via de Reisplanner-instellingen van je Expedia-account, worden de verzamelde Punten op een In aanmerking komende boeking alleen bijgeschreven op het Account van de betreffende persoon indien dit Account Lid is van het Programma en actief is.

Na het maken van een In aanmerking komende boeking krijgt het verwachte aantal Punten de status ‘in behandeling‘. Het aantal Punten in behandeling dat wordt berekend bij het maken van een In aanmerking komende boeking is gebaseerd op de gegevens van het geboekte reisplan. Wijzigingen of annuleringen in het geboekte reisplan kunnen verschillen opleveren tussen het verwachte aantal punten in behandeling en het werkelijke aantal punten dat voor dit reisplan wordt verzameld. Punten in behandeling kunnen niet gebruikt worden voor Inwisselingsvoordelen. Om Punten in behandeling te verplaatsen naar de status ‘beschikbaar‘ dient de In aanmerking komende boeking te worden voltooid. De punten worden beschikbaar in je account op basis van de tijdperiodes die in de onderstaande toekennings-/aanpassingstabel. Wanneer Punten de status ‘beschikbaar‘ hebben, kunnen ze door het Lid worden gebruikt voor Inwisselingsvoordelen.

Er worden geen Punten verzameld voor wijzigings- of annuleringskosten die door aanbieders gefactureerd worden.

Als je een coupon gebruikt voor een In aanmerking komende boeking wordt de waarde van de coupon afgetrokken voordat de Punten berekend worden. Als aanvullende bedragen aan de reisaanbieder betaald dienen te worden ten tijde van de reis, het inchecken of het uitchecken (zoals verblijfsbelasting of een andere heffing), worden deze bedragen niet meegerekend voor de berekening van de Punten (zelfs als het bedrag is inbegrepen in het totaal dat wordt weergegeven bi de boeking).

Wanneer een Lid bij een boeking gebruikmaakt van Punten of Voordeelcoupons komt het Lid niet in aanmerking voor Punten of Bonuspunten op dat gedeelte van de boeking.

Expedia behoudt zich het recht voor om zowel Punten in behandeling als beschikbare Punten af te trekken die verzameld zijn met ongebruikte reisproducten.

Punten worden afgetrokken of geannuleerd indien het Lid een terugbetaling of tegoed ontvangt van Expedia, een aanbieder, een financiële instelling of een kaartuitgever. Indien een Lid een gedeeltelijke terugbetaling of tegoed ontvangt van Expedia of een aanbieder door annulering binnen een boeteperiode, worden geen Punten verzameld. Indien een Lid een gedeeltelijke terugbetaling of tegoed ontvangt van Expedia of een aanbieder en Punten werden ingewisseld om de In aanmerking komende boeking (gedeeltelijk) te betalen, worden de gebruikte Punten teruggestort op het Account van het Lid. Punten die worden verzameld door frauduleuze of bedrieglijke activiteiten of vervalste informatie worden door Expedia afgetrokken of geannuleerd.

Als je Account niet het correcte aantal Punten weergeeft dat je volgens Expedia verzameld zou hebben, behoudt Expedia zich het recht voor om je te informeren over deze onnauwkeurigheid en je Puntensaldo te corrigeren. Als je denkt dat verdachte activiteiten op je Account hebben plaatsgevonden, dien je onmiddellijk contact op te nemen met het Klantenservicecentrum. Indien bepaald wordt dat je het slachtoffer bent geworden van fraude, kunnen je verzamelde Punten naar een ander Account worden verplaatst.

Je kunt je Puntensaldo en je inwisselingsactiviteit bekijken op de Expedia Rewards-activiteitenpagina.  Punten en Programmavoordelen hebben geen contante waarde en kunnen niet naar een ander Account/Lid worden overgedragen of in contanten worden uitgekeerd. Je kunt Punten niet toewijzen, verkopen, overdragen en/of beloven aan derden. Je hebt geen eigendomsrechten of andere juridische belangen in Punten. Jij bent verantwoordelijk voor je persoonlijke fiscale aansprakelijkheid in verband met de deelname aan het Programma en het gebruik van voordelen.

Als je van mening bent dat je niet het juiste aantal Punten hebt ontvangen voor een In aanmerking komende boeking, dien je binnen honderdtachtig (180) dagen na de voltooiingsdatum van de reis contact op te nemen met het Klantenservicecentrum Expedia bepaalt of een aanpassing van het puntenaantal redelijkerwijs gerechtvaardigd is voor de betreffende reis. In geen geval worden Punten handmatig van de status ‘in behandeling‘ verplaatst naar de status ‘beschikbaar‘ voor afloop van de periode vermeld in de onderstaande Puntentoekennings-/aanpassingstabel.

Na het maken van een In aanmerking komende boeking blijft het verwachte aantal Punten dat wordt gespaard in de status in behandeling tot een In aanmerking komende boeking een Voltooide reis wordt en de betaling is bevestigd. Zie de onderstaande tabel voor de periode die van toepassing is op de verplaatsing van Punten van in behandeling naar beschikbaar.

 

In aanmerking komende boeking

Tijdlijn voor bevestiging van punten

Vluchten

30 dagen na een Voltooide reis

Pakketten

  • Vlucht + hotel
  • Vlucht + auto